สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T015 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2550 - 2560
Granted Patents in Thailand by educational institution, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษาจำนวนการยื่นขอสิทธิบัตรจำแนกตามสถาบันการศึกษา
(Granted patents by by educational institution)
Educational Institution
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์530024610811Kasetsart University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย41101145919915Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี40213251101713King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี30000016725Suranaree University of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล21212220245Mahidol University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์22-00020101745Thammasart University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ12000013643246King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่001000111518Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์00000000470Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง000018300000King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
มหาวิทยาลัยราชภัฏ0000000483983Rajabhat University
มหาวิทยาลัยนเรศวร0100014781126Naresuan University
มหาวิทยาลัยบูรพา0000008481127Burapha University
สถาบันการศึกษาอื่นๆ000100022239Other Institutions
มหาวิทยาลัยขอนแก่น0000013517266590Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี00000000320Ubon Rajathanee University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร00000000000Technology Mahanakorn University
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล000000000-10University of Technology Rajamangala
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี000000212135Rajamangala University of Technology Lanna
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา00000000100Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์00000000000Walailak University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์00000000000Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยศิลปากร01000043045Silpakorn University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช000000220000Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ----0520545Srinakharinwirot University
รวม181163263215563152234408Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 56 times, 1 visits today)