สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T015 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2555 – 2559

PT-T015 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสถาบันการศึกษา ปี 2555 - 2559      
PT-T015 Granted Patents in Thailand by educational institution, 2012 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
สถาบันการศึกษาปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)ปี 2559 (Y 2016)Educational Institution
การได้รับ(Granted patents)การได้รับ(Granted patents)การได้รับ(Granted patents)การได้รับ(Granted patents)การได้รับ(Granted patents)
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์46108Kasetsart University
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย1459199Chulalongkorn University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี2511017King Mongkut's University of Technology Thonburi
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี01672Suranaree University of Technology
มหาวิทยาลัยมหิดล22024Mahidol University
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์0201017Thammasart University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ01364324King Mongkut's Institute of Technology North Bangkok
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่01115Chiang Mai University
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์00047Prince of Songkla University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง30000King Mongkut's Institute of Technology Ladkrabang
มหาวิทยาลัยราชภัฏ004839Rajabhat University
มหาวิทยาลัยนเรศวร147811Naresuan University
มหาวิทยาลัยบูรพา084811Burapha University
สถาบันการศึกษาอื่นๆ00222Other Institutions
มหาวิทยาลัยขอนแก่น135172665Khon Kaen University
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี00032Ubon Rajathanee University
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร00000Technology Mahanakorn University
สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล0000University of Technology Rajamangala
มหาวิทยาลัยราชมงคลธัญบุรี021213Rajamangala University of Technology Lanna
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา00010Rajamangala University of Technology Thanyaburi
มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์00000Walailak University
มหาวิทยาลัยราชภัฎวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์00000Valaya Alongkorn Rajabhat University
มหาวิทยาลัยศิลปากร04304Silpakorn University
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช022000Sukhothai Thammathirat Open University
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ52054Srinakharinwirot University
รวม3215563152234Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 46 times, 1 visits today)