สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T016 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2550 - 2560
Patents applications in Thailand by government organization, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงานจำนวนการได้รับสิทธิบัตรจำแนกตามหน่วยงานของรัฐ
(Granted patents by government organization)
Organization
ปี
2550
(2007)
ปี
2551
(2008)
ปี
2552
(2009)
ปี
2553
(2010)
ปี
2554
(2011)
ปี
2555
(2012)
ปี
2556
(2013)
ปี
2557
(2014)
ปี
2558
(2015)
ปี
2559
(2016)
ปี
2560
(2017)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1766144121720264023Ministry of Science and Technology
กระทรวงศึกษาธิการ41000600000Ministry of Education
หน่วยงานอิสระ33002700001Independent Public Agency
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์10010000011Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงสาธารณสุข00200000031Ministry of Public Health
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม02000000050Ministry of Natural Resources and Environment
กระทรวงมหาดไทย00000002520Ministry of Interior
สำนักนายกรัฐมนตรี00000220203Prime Minister's Office
กระทรวงกลาโหม00000000000Ministry of Defence
กระทรวงพาณิชย์00000000026Ministry of Commerce
กระทรวงอุตสาหกรรม00000000000Ministry of Industry
กระทรวงคมนาคม01000000000Ministry of Transport
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร00000000000Ministry of Information, Technology and Communication
กระทรวงพลังงาน00000000000Ministry of Energy
กระทรวงแรงงาน00000000000Ministry of Labour
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา00000000000Ministry of Tourism and Sports
กระทรวงการคลัง00000000000Ministry of Finance
รวม25138156271922335335Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 22 times, 1 visits today)