สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T016 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2555 – 2559

PT-T016 การได้รับสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามหน่วยงานของรัฐ ปี 2555 - 2559      
PT-T016 Patents applications in Thailand by government organization, 2007 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
หน่วยงาน
ปี 2555 (Y 2012)ปี 2556 (Y 2013)ปี 2557 (Y 2014)ปี 2558 (Y 2015)ปี 2559 (Y 2016)Organization
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
การได้รับ
(Granted patents)
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี1217202640Ministry of Science and Technology
กระทรวงศึกษาธิการ60000Ministry of Education
หน่วยงานอิสระ70000Independent Public Agency
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์00001Ministry of Agriculture and Cooperatives
กระทรวงสาธารณสุข00003Ministry of Public Health
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม00005Ministry of Natural Resources and Environment
กระทรวงมหาดไทย00252Ministry of Interior
สำนักนายกรัฐมนตรี22020Prime Minister's Office
กระทรวงกลาโหม00000Ministry of Defence
กระทรวงพาณิชย์00002Ministry of Commerce
กระทรวงอุตสาหกรรม00000Ministry of Industry
กระทรวงคมนาคม00000Ministry of Transport
กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร00000Ministry of Information, Technology and Communication
กระทรวงพลังงาน00000Ministry of Energy
กระทรวงแรงงาน00000Ministry of Labour
กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา00000Ministry of Tourism and Sports
กระทรวงการคลัง00000Ministry of Finance
รวม2719223353Total
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 28 times, 1 visits today)