สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T017 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2560
Petty patent applications in Thailand by nationality of applicant, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ผู้ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร
(Petty Patent Applicant)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ไทย
(Thais)
1,3541,4231,4161,2381,2341,3641,5031,6182,0032,3112,335
ต่างชาติ
(Foreigners)
81925190108122106128161149182
รวม (Total)1,4351,5151,4671,3281,3421,4861,6091,7462,1642,4602,517
ที่มา: กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source: Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 33 times, 1 visits today)