สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T017 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2559

PT-T017 การยื่นคำขอรับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ขออนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2559          
PT-T017 Petty patent applications in Thailand by nationality of applicant, 2007 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ผู้ยื่นคำขออนุสิทธิบัตร
(Petty Patent Applicant)
ปี 2550
(Y 2007)
ปี 2551
(Y 2008)
ปี 2552
(Y 2009)
ปี 2553
(Y 2010)
ปี 2554
(Y 2011)
ปี 2555
(Y 2012)
ปี 2556
(Y 2013)
ปี 2557
(Y 2014)
ปี 2558
(Y 2015)
ปี 2559
(Y 2016)
ไทย
(Thais)
1,354 1,423 1,416 1,238 1,234 1,364 1,503 1,618 2,003 2,311
ต่างชาติ
(Foreigners)
81925190108122106128161149
รวม (Total)1,4351,5151,467 1,328 1,342 1,486 1,609 1,746 2,164 2,460
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 27 times, 1 visits today)