สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T018 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2560

การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2560
Granted petty patents in Thailand by nationality of grantee, 2007 - 2017
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร
(Petty Patent Grantee)
ปี 2550
(2007)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
ปี 2560
(2017)
ไทย
(Thais)
8526384516348608127737661,4361,1791,038
ต่างชาติ
(Foreigners)
5073435169909562124109117
รวม (Total)9027114946859299028688281,5601,2881,155
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 14 times, 1 visits today)