สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T018 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 – 2559

PT-T018 การได้รับอนุสิทธิบัตรในประเทศไทย จำแนกตามสัญชาติของผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร ปี 2550 - 2559          
Table 6-18 Granted petty patents in Thailand by nationality of grantee, 2007 - 2016
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ผู้ได้รับอนุสิทธิบัตร
(Petty Patent Grantee)
ปี 2550
(Y 2007)
ปี 2551
(Y 2008)
ปี 2552
(Y 2009)
ปี 2553
(Y 2010)
ปี 2554
(Y 2011)
ปี 2555
(Y 2012)
ปี 2556
(Y 2013)
ปี 2557
(Y 2014)
ปี 2558
(Y 2015)
ปี 2559
(Y 2016)
ไทย
(Thais)
8526384516348608127737661,4361,179
ต่างชาติ
(Foreigners)
5073435169909562124109
รวม (Total)9027114946859299028688281,5601,288
ที่มา : กรมทรัพย์สินทางปัญญา สืบค้นวันที่ 16 มีนาคม 2560
Source : Department of Intellectual Property. Search as of March 16, 2017
(Visited 34 times, 1 visits today)