สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T019 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2546 – 2558

PT-T019 สิทธิบัตรและอนุสิทธิบัตรของคนไทยในประเทศญี่ปุ่น ปี 2546 - 2558      
PT-T019 Patents and petty patents to Thais in Japan, 2003 - 2015
จำนวน: รายการ (Unit: items)
ปี
(Year)
การยื่นขอ (Application)การได้รับ (Granted)
สิทธิบัตร (Patent)อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)สิทธิบัตร (Patent)อนุสิทธิบัตร (Petty Patent)
การประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)การประดิษฐ์ (Invention)การออกแบบผลิตภัณฑ์ (Product design)
2546 (2003)9181042
2547 (2004)910090
2548 (2005)1412102
2549 (2006)1100410
2550 (2007)1130110
2551 (2008)1442231
2552 (2009)852211
2553 (2010)8112212
2554 (2011)9337102
2555 (2012)1773845
2556 (2013)2794672
2557 (2014)5123875
2558 (2015)39111551
ที่มา (source): Japan Patent Office (JPO)
(Visited 37 times, 1 visits today)