สถิติด้านสิทธิบัตร

PT-T023 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ปี 2558

PT - T023 การยื่นคำขอรับสิทธิบัตรตามระบบ PCT (Patent Cooperation Treaty) จำแนกตามประเภทเทคโนโลยี ปี 2558  
PT - T023 PCT (Patent Cooperation Treaty) applications by field of technology, 2015
สาขาเทคโนโลยี
(Sector of Technology)
สาขาย่อยเทคโนโลยี
(Field of Technology)
จำนวน: รายการ (unit: items)
วิศวกรรมไฟฟ้า(Electrical engineering)Total70,203
Electrical machinery, apparatus, energy14,612
Audio-visual technology6,583
Telecommunications4,851
Digital communication16,047
Basic communication processes1,258
Computer technology16,385
IT methods for management4,032
Semiconductors6,435
เครื่องตรวจวัด(Instruments)Total31,738
Optics5,858
Measurement8,581
Analysis of biological materials1,661
Control3,005
Medical technology12,633
เคมี(Chemistry)Total43,922
Organic fine chemistry5,398
Biotechnology5,613
Pharmaceuticals7,691
Macromolecular chemistry, polymers3,691
Food chemistry1,820
Basic materials chemistry5,447
Materials, metallurgy3,767
Surface technology, coating3,292
Micro-structural and nano-technology358
Chemical engineering4,301
Environmental technology2,544
วิศวกรรมเครื่องกล (Mechanical engineering)Total40,050
Handling4,696
Machine tools3,622
Engines, pumps, turbines6,186
Textile and paper machines2,404
Other special machines5,602
Thermal processes and apparatus3,004
Mechanical elements5,909
Transport8,627
สาขาอื่นๆ (Other fields)Total14,522
Furniture, games3,807
Other consumer goods4,385
Civil engineering6,330
หมายเหตุ: จำนวนการยื่นคำขอรับสิทธิบัตรนับจากวันที่มีการประกาศโฆษณา และใช้วิธีการนับที่ไม่มีการนับซ้ำ
ในกรณีที่สิทธิบัตรตรงกับเทคโนโลยีมากกว่า 1 สาขา
Remark: Counts are based on the publication date. Counts are based on fractional counting method.
ที่มา (Source): WIPO Statistics Database, March 2016. PCT Yearly Review The International Patent System 2016
(Visited 68 times, 1 visits today)