สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T001 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 58

 ตารางที่ 3-1 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 - 58             
(ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด: % shares of total GERD)(61)(61)(62)(64)(60)(59)(55)(63)(59)(49)(53)(46)30
หน่วย: ล้านบาท unit: million baht
ค่าใช้จ่ายด้านการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross expenditures on R&D: GERD)
2544
(2001)
2545
(2002)
2546
(2003)
2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2550
(2007)
2551
(2008)
2552
(2009)
2554
(2011)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
ภาคเอกชน (Private sector) 5,284 5,164 5,928 6,023 6,679 7,999 8,210 7,278 9,336 20,684 26,768 34,445 59,442
(ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด: % shares of total GERD)(39)(39)(38)(36)(40)(41)(45)(37)(41)(51)(47)(54)(70)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา,หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ (Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise) 8,202 8,138 9,571 10,548 9,988 11,550 10,015 12,457 13,319 20,186 30,270 29,045 25,229
Table 3-1 Research and development investment in Thailand, 2001 - 15
รวมค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด (Total GERD) 13,486 13,302 15,499 16,571 16,667 19,548 18,225 19,735 22,654 40,870 57,038 63,490 84,671
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ
(Gross domestic product: GDP)
5,133,502 5,450,643 5,917,369 6,489,476 7,092,893 7,844,939 8,525,197 9,080,466 9,041,551 11,120,500 12,221,417 13,132,234 13,672,851
ค่าใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ)
(GERD/GDP: %)
0.260.240.260.260.230.250.210.220.250.370.470.480.62
ที่มา: 1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติSource: 1. National Research Council of Thailand
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ2. National Science and Technology Development Agency
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ3. National Science Technology and Innovation Policy Office
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ข้อมูล GDP4. National Economic and Social Development Board: GDP Data
(Visited 762 times, 1 visits today)