สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T002 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2546 – 57

RD-T002 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาในภาคเอกชน
รายอุตสาหกรรม
ปี 2546 – 57
             
RD-T002 Private R&D investment by sectors, 2003 – 14
หน่วย: ล้านบาท unit: million baht
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2544254525462547254825492551255225532554255525562557
(2001)(2002)(2003)(2004)(2005)(2006)(2008)(2009)(2010)(2011)(2012)(2013)(2014)
การผลิต (Manufacturing) 5,166.5 4,879.1 5,350.8 5,106.1 6,132.5 7,094.5 6,272.9 9,230.5 9,314.7 16,070.2 18,972.1 21,186.9 25,470.6
เหมืองแร่และถ่านหิน (Mining and quarrying)---------14.750.662.364.8
อาหารและเครื่องดื่ม (Food products and beverages) 1,439.5 811.1648.2 1,652.5 1,079.6 1,145.0 667.0848.7797.6 2,808.5 3,346.2 3,557.6 4,097.4
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ (Tobacco products)---------10.05.55.514.8
สิ่งทอ (Textiles)7.224.834.8253.7250.2384.068.3175.3184.6423.5145.7169.3351.8
เครื่องนุ่งห่ม (Wearing apparel)-11.11.07.417.220.370.9--65.7901.2277.8113.2
เครื่องหนังและรองเท้า (Leather products and footwear)-7.320.147.4564.636.3114.665.665.6152.499.6131.292.2
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน (Wood and wood products)13.044.811.130.021.34.51.57.6-22.391.889.7165.4
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ (Paper and paper products) 1,593.7 184.268.163.0240.4257.135.154.654.6145.7199.5214.8449.8
สื่อและสิ่งพิมพ์ (Printing and publishing)-16.48.615.324.933.549.9--17.337.740.785.6
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Refined petroleum products) 1,365.4 475.1317.4365.572.8 1,160.9 1,487.9 2,374.4 3,128.4 1,553.6 3,817.5 4,717.1 4,905.3
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ (Chemicals and chemical products)-939.4431.9433.9760.5 1,178.9 681.6 1,356.9 1,428.7 3,630.9 3,488.7 4,130.5 3,672.0
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (Rubber and plastic products)-760.0624.1137.7143.7850.2247.3484.1491.8 1,133.9 813.9826.2963.2
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ (Other non-metallic mineral products)81.2252.9360.050.6417.2379.9196.9155.8159.8794.8 1,020.8 1,236.7 2,156.7
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ (Basic metals and fabricated metal products)666.5123.0373.136.9185.5141.4212.9625.7706.6526.7823.3 1,132.6 789.8
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and equipment)-197.5547.2 1,219.8 1,307.8 419.3659.6 1,268.7 279.5 1,361.7 897.1 1,064.1 1,704.6
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ (Office, accounting and computing machinery)----16.40.2333.6--654.6691.6699.8 1,929.6
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical machinery and apparatus)-375.7155.4172.351.988.4142.5887.1921.2722.6--602.5
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร (Radio, television and communication equipment and apparatus)-655.8227.2353.2629.5548.1273.7196.2230.3187.6665.7724.0 1,008.2
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด) (Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)--7.36.923.14.770.625.925.937.054.455.6150.3
ยานยนต์ (Motor vehicles)-92.6 1,202.5 159.1293.1355.3841.7489.6637.8920.6 1,017.0 988.8739.1
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง (Other transport equipment)--3.45.05.041.842.3--449.4251.8500.0162.8
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)54.8-309.495.927.844.775.0207.2202.4235.9134.7138.9398.9
เกษตรกรรม (Agriculture)------------377.2
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา (Recycling, electricity, gas and water supply)-------7.2-200.8417.8423.7475.4
การให้บริการ (Service)62.4192.1576.8917.0546.1904.1 1,005.4 105.1417.2 3,588.7 3,278.7 4,223.3 6,788.0
การก่อสร้าง (Construction services)---------200.718.621.3142.1
บริการโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and restaurant services)---------86.447.949.0192.9
การขนส่งทางบก (Land transport services)---------79.13.94.812.0
การขนส่งทางน้ำ (Water transport services)---------1.4---
การขนส่งทางอากาศ (Air transport services)-------------
บริการขนส่งและท่องเที่ยว (Transportation and tourism services)---------25.490.899.5272.5
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Post and telecommunication services)57.7-30.0189.084.0361.8142.963.867.7133.6114.5115.0118.0
บริการการเงินและประกันภัย (Financial and insurance services)--67.752.3--433.3--178.2152.5117.7728.8
อสังหาริมทรัพย์ (Real estate services)---------8.4246.1255.350.3
บริการให้เช่าสินทรัพย์และบริการทางธุรกิจอื่นๆ (Rent asset services and other business services)--150.4197.8208.028.27.127.682.4668.5 1,260.2 1,625.5 1,337.3
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer and related activities)-12.058.3118.251.545.422.0--143.529.232.1829.2
บริการวิจัยและพัฒนา (Research and development services)-176.0270.4359.7202.6468.7400.113.8267.1 1,954.6 1,283.6 1,865.8 2,707.7
การศึกษา (Education services)4.74.1-------1.63.13.363.1
บริการสุขภาพและอนามัย (Health and sanitation services)---------104.526.328.5298.4
บันเทิงและกีฬา (Entertainment and sport services)-----------3.525.9
บริการสุขภาพ สปา และสังคม (Health spa and social services)---------2.82.02.09.6
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail)--------- 1,025.1 1,098.6 1,358.0 2,186.1
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย (Wholesale/distributor)----------- 1,170.7 1,482.7
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ (Convenience store, grocery store)-----------147.0445.6
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์ (Wholesale/retail , automotive and equipment)-----------40.3257.8
รวม (Total) 5,283.7 5,163.8 5,927.6 6,023.1 6,678.6 7,998.6 7,278.3 9,335.6 9,731.9 20,684.0 23,349.4 26,768.2 34,445.0
(Visited 158 times, 1 visits today)