สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T003 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 58

        
ตารางที่ 3-3 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 - 58
Table 3-3 Research and development personnel in Thailand, 2001 - 15
ปี (Year)บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (คน-ปี)
(R&D personel: FTE) (person-year)
บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว (คน)
(R&D personel: headcount) (person)
ภาคเอกชน
(Private sector)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise)
รวม
(Total)
ภาคเอกชน
(Private sector)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise)
รวม
(Total)
2544 (2001) 9,710 22,301 32,011 18,209 37,539 55,748
2546 (2003) 7,010 35,369 42,379 12,105 64,085 76,190
2548 (2005) 7,750 29,217 36,967 11,757 56,125 67,882
2550 (2007) 8,645 33,979 42,624 12,902 60,596 73,498
2552 (2009) 11,846 48,496 60,342 14,687 95,800 110,487
2554 (2011) 22,245 30,877 53,122 24,938 66,535 91,473
2556 (2013) 25,513 45,173 70,686 27,779 100,940 128,719
2557 (2014) 39,043 45,173 84,216 42,247 100,940 143,187
2558 (2015) 49,004 40,613 89,617 58,774 100,923 159,697
ที่มา: 1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ
Source: 1. National Research Council of Thailand
2. National Science and Technology Development Agency
3. National Science Technology and Innovation Policy Office
(Visited 216 times, 1 visits today)