สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T004 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 58

             
ตารางที่ 3-4 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 - 58
Table 3-4 Private research and development personnel (full time equivalent: FTE) by sectors, 2004 - 15
หน่วย: คน-ปี unit: person-year
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2015)
การผลิต (Manufacturing) 5,194 7,045 7,526 6,407 11,413 11,068 16,754 17,907 19,250 24,718 34,910
เหมืองแร่และถ่านหิน (Mining and quarrying)------44505016252
อาหารและเครื่องดื่ม (Food products and beverages) 1,436 1,328 1,275 1,213 2,380 2,563 3,737 3,267 3,373 4,648 5,536
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ (Tobacco products)------933810
สิ่งทอ (Textiles)249453150163 1,020 849295255272564307
เครื่องนุ่งห่ม (Wearing apparel)599479158--255711711330557
เครื่องหนังและรองเท้า (Leather products and footwear)109144254314220248365397432328554
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน (Wood and wood products)52641285142-66395357363142
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ (Paper and paper products)401261634878101200205210282 1,301
สื่อและสิ่งพิมพ์ (Printing and publishing)20129337--62101102205495
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Refined petroleum products)1695967149314361333526541728426
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ (Chemicals and chemical products)765 1,121 1,456 704 2,258 2,227 3,401 3,284 3,536 3,872 3,985
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (Rubber and plastic products)253272898318 1,105 957 1,561 756808 1,741 4,011
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ (Other non-metallic mineral products)63387474339522561 1,050 1,242 1,318 1,829 1,803
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ (Basic metals and fabricated metal products)68393127363713731445959990742 2,187
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and equipment)413884 1,093 558794753 1,222 1,317 1,389 2,344 3,721
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ (Office, accounting and computing machinery)-49176--144--415 1,470
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical machinery and apparatus)35012176403319246 1,041 993 1,531 747 1,415
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร (Radio, television and communication equipment and apparatus)651977772605178189344 1,201 1,348 1,219 980
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด) (Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)3025735335092979722545
ยานยนต์ (Motor vehicles)176415257677975922 1,080 1,048 1,048 893 2,290
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง (Other transport equipment)14155362--471233233327268
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)277106103180349311532284275 1,229 2,815
เกษตรกรรม (Agriculture)---------769203
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา (Recycling, electricity, gas and water supply)----13-4583626750337
การให้บริการ (Service)630705709 1,243 405303 4,080 4,053 4,041 9,295 12,352
การก่อสร้าง (Construction services)------ 1,002 4546212124
บริการโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and restaurant services)------1489292571348
การขนส่งทางบก (Land transport services)------452323528
การขนส่งทางน้ำ (Water transport services)------147---106
การขนส่งทางอากาศ (Air transport services)----------19
บริการขนส่งและท่องเที่ยว (Transportation and tourism services)------33151151734528
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Post and telecommunication services)4210714519728*2198575727434
บริการการเงินและประกันภัย (Financial and insurance services)111--465--29917272949887
อสังหาริมทรัพย์ (Real estate services)------29 1,367 1,326 147301
บริการให้เช่าสินทรัพย์และบริการทางธุรกิจอื่นๆ (Rent asset services and other business services)14028121234328180145 1,206 1,250 2,656 3,781
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer and related activities)100908636--605105105 1,003 94
บริการวิจัยและพัฒนา (Research and development services)23722726651177102 1,379 734803 1,480 2,097
การศึกษา (Education services)------821616123 2,208
บริการสุขภาพและอนามัย (Health and sanitation services)------617979956818
บันเทิงและกีฬา (Entertainment and sport services)-------1488955
บริการสุขภาพ สปา และสังคม (Health spa and social services)------9675044
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail)------ 1,411 2,103 2,222 5,030 1,742
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย (Wholesale/distributor)--------- 3,043 1,196
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ (Convenience store, grocery store)--------- 1,000 325
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์ (Wholesale/retail , automotive and equipment)---------987222
รวม (Total) 5,824 7,750 8,235 7,650 11,818 11,371 22,244 24,063 25,513 39,043 49,004
ที่มา: 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2547 - 49
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 - 58
Source: 1. National Science and Technology Development Agency: 2004 - 06
2. National Science Technology and Innovation Policy Office: 2008 - 15
(Visited 110 times, 1 visits today)