สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T005 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 58

 ตารางที่ 3-5 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัวในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 - 58           
Table 3-5 Private research and development personnel (headcount) by sectors, 2004 - 15
หน่วย: คน unit: persons
ภาคอุตสาหกรรม (Industrial sector)2547
(2004)
2548
(2005)
2549
(2006)
2551
(2008)
2552
(2009)
2553
(2010)
2554
(2011)
2555
(2012)
2556
(2013)
2557
(2014)
2558
(2014)
การผลิต (Manufacturing) 7,262 10,823 10,292 8,424 14,140 12,702 18,845 18,801 20,634 27,248 40,930
เหมืองแร่และถ่านหิน (Mining and quarrying)------44505017253
อาหารและเครื่องดื่ม (Food products and beverages) 1,683 1,813 1,690 1,373 3,348 3,030 3,933 3,482 3,663 5,662 6,493
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ (Tobacco products)------933812
สิ่งทอ (Textiles)479582227189 1,274 1,166 352285301632337
เครื่องนุ่งห่ม (Wearing apparel)69178161179--354736736340710
เครื่องหนังและรองเท้า (Leather products and footwear)217278352337304279447416451343606
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน (Wood and wood products)76921337142-78398361363132
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์ (Paper and paper products)9347617862125125234219225289 1,577
สื่อและสิ่งพิมพ์ (Printing and publishing)313010338--78106111205503
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม (Refined petroleum products)2997090209497475361488551736443
สารเคมีและเคมีภัณฑ์ (Chemicals and chemical products)917 1,409 1,714 1,035 2,591 2,377 3,540 3,244 3,606 4,303 4,289
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก (Rubber and plastic products)350579 1,549 602 1,180 997 2,050 747852 2,003 5,990
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ (Other non-metallic mineral products)115640545452588639 1,135 1,325 1,401 1,934 2,046
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์ (Basic metals and fabricated metal products)106707294700834792792 1,060 1,099 958 2,834
เครื่องจักรและอุปกรณ์ (Machinery and equipment)552 1,840 1,308 846 1,073 852 1,381 1,376 1,464 2,363 3,773
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ (Office, accounting and computing machinery)-49478--149--415 1,470
เครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical machinery and apparatus)48721187471338251 1,100 1,033 1,569 807 1,556
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร (Radio, television and communication equipment and apparatus)836 1,138 897666244231350 1,202 1,350 1,220 1,057
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด) (Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)5451956676712710910922654
ยานยนต์ (Motor vehicles)257505687833 1,186 1,111 1,147 1,136 1,290 928 3,232
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง (Other transport equipment)22226376--483244244327341
เฟอร์นิเจอร์ (Furniture)619153201215349311702310315 1,257 2,879
เกษตรกรรม (Agriculture)---------839204
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา (Recycling, electricity, gas and water supply)-------832883919337
การให้บริการ (Service)841934861 1,636 459352 4,636 4,774 4,792 9,755 15,982
การก่อสร้าง (Construction services)------ 1,002 4047221127
บริการโรงแรมและภัตตาคาร (Hotel and restaurant services)------1529898573481
การขนส่งทางบก (Land transport services)------642323528
การขนส่งทางน้ำ (Water transport services)------152---106
การขนส่งทางอากาศ (Air transport services)----------28
บริการขนส่งและท่องเที่ยว (Transportation and tourism services)------50173173749544
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม (Post and telecommunication services)7914214921764*64101686827837
บริการการเงินและประกันภัย (Financial and insurance services)175--465--583264134991925
อสังหาริมทรัพย์ (Real estate services)------40 1,356 1,327 151372
บริการให้เช่าสินทรัพย์และบริการทางธุรกิจอื่นๆ (Rent asset services and other business services)18232322177382180343 1,745 1,817 2,979 4,459
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์ (Computer and related activities)16014717678--605128128 1,020 101
บริการวิจัยและพัฒนา (Research and development services)24532231579977108 1,384 770854 1,524 2,158
การศึกษา (Education services)------821616123 4,668
บริการสุขภาพและอนามัย (Health and sanitation services)------678585956861
บันเทิงและกีฬา (Entertainment and sport services)--------1488 1,064
บริการสุขภาพ สปา และสังคม (Health spa and social services)------11885044
การค้าส่ง/ค้าปลีก (Wholesale/Retail)------ 1,441 2,205 2,353 5,244 1,832
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย (Wholesale/distributor)--------- 3,065 1,278
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ (Convenience store, grocery store)--------- 1,192 331
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์ (Wholesale/retail , automotive and equipment)---------987224
รวม (Total) 8,103 11,757 11,153 10,060 14,599 13,054 24,922 25,780 27,779 42,247 58,774
ที่มา: 1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2547 - 49
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 - 58
Source: 1. National Science and Technology Development Agency: 2004 - 06
2. National Science Technology and Innovation Policy Office: 2008 - 15
(Visited 86 times, 1 visits today)