สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T001 การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

การลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 2559
Research and development investment in Thailand, 2001 – 2016
หน่วย: ล้านบาท (unit: million baht)
ค่าใช้จ่ายด้านการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross Expenditures on R&D: GERD)
ปี 2544
(2001)
ปี 2545
(2002)
ปี 2546
(2003)
ปี 2547
(2004)
ปี 2548
(2005)
ปี 2549
(2006)
ปี 2550
(2007)
ภาคเอกชน
(Private sector)
5,2845,1645,9286,0236,6797,9998,210
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด (% shares of total GERD)39%39%38%36%40%41%45%
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา,หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise)
8,2028,1389,57110,5489,98811,55010,015
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด (% shares of total GERD)61%61%62%64%60%59%55%
รวมค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(Total GERD)
13,48613,30215,49916,57116,66719,54818,225
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product: GDP) 5,133,5025,450,6435,917,3696,489,4767,092,8937,844,9398,525,197
ค่าใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ) (GERD/GDP: %) 0.260.240.260.260.230.250.21
ค่าใช้จ่ายด้านการทำวิจัยและพัฒนา
(Gross Expenditures on R&D: GERD)
ปี 2551
(2008)
ปี 2552
(2009)
ปี 2554
(2011)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
2559
(2016)
ภาคเอกชน
(Private sector)
7,2789,33620,68426,76834,44559,44282,701
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด (% shares of total GERD)37%41%51%47%54%70%73%
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา,หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic, non-profit organization and state enterprise)
12,45713,31920,18630,27029,04525,22930,826
ร้อยละต่อค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด (% shares of total GERD)63%59%49%53%46%30%27%
รวมค่าใช้จ่าย R&D ทั้งหมด
(Total GERD)
19,73522,65440,87057,03863,49084,671113,527
ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (Gross domestic product: GDP) 9,080,4669,041,55111,120,50012,221,41713,132,23413,672,85114,533,465
ค่าใช้จ่าย R&D ต่อผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศ (ร้อยละ) (GERD/GDP: %) 0.220.250.370.470.480.620.78
ที่มา: Source:
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ1. National Research Council of Thailand
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. National Science and Technology Development Agency
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ3. National Science Technology and Innovation Policy Office
4. สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ: ข้อมูล GDP 4. National Economic and Social Development Board: GDP Data
(Visited 683 times, 2 visits today)