สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T003 บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

บุคลากรวิจัยและพัฒนาของประเทศไทย ปี 2544 – 2559
Research and development personnel in Thailand, 2001 – 2016
ปี
(Year)
บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลา (คน-ปี)
(R&D personel: FTE) (person-year)
บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบรายหัว (คน)
(R&D personel: headcount) (person)
ภาคเอกชน
(Private sector)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic,
Non-profit organization
and state enterprise)
รวม
(Total)
ภาคเอกชน
(Private sector)
ภาคอื่นๆ ได้แก่ รัฐบาล, อุดมศึกษา, หน่วยงานไม่ค้ากำไร, รัฐวิสาหกิจ
(Other sectors; government, academic,
Non-profit organization
and state enterprise)
รวม
(Total)
2544 (2001)9,71022,30132,01118,20937,53955,748
2546 (2003)7,01035,36942,37912,10564,08576,190
2548 (2005)7,75029,21736,96711,75756,12567,882
2550 (2007)8,64533,97942,62412,90260,59673,498
2552 (2009)11,84648,49660,34214,68795,800110,487
2554 (2011)22,24530,87753,12224,93866,53591,473
2556 (2013)25,51345,17370,68627,779100,940128,719
2557 (2014)39,04345,17384,21642,247100,940143,187
2558 (2015)49,00440,61389,61758,774100,923159,697
2559 (2016)61,95550,431112,38669,476116,192185,668
ที่มา:Source:
1. สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 1. National Research Council of Thailand
2. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2. National Science and Technology Development Agency
3. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ 3. National Science Technology and Innovation Policy Office
(Visited 159 times, 1 visits today)