สถิติการลงทุนด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ

RD-T004 บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 2559

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

บุคลากรวิจัยและพัฒนาแบบทำงานเต็มเวลาในภาคเอกชน รายอุตสาหกรรม ปี 2547 – 2559
Private research and development personnel (full time equivalent: FTE) by sectors, 2004 – 2016
หน่วย: คน-ปี (unit: person-year)
ภาคอุตสาหกรรม
(Industrial sector)
ปี 2552
(2009)
ปี 2553
(2010)
ปี 2554
(2011)
ปี 2555
(2012)
ปี 2556
(2013)
ปี 2557
(2014)
ปี 2558
(2015)
ปี 2559
(2016)
การผลิต
(Manufacturing)
11,41311,06816,75417,90719,25024,71834,91043,534
เหมืองแร่และถ่านหิน
(Mining and quarrying)
- - 44505016252113
อาหารและเครื่องดื่ม
(Food products and beverages)
2,3802,5633,7373,2673,3734,6485,5368,996
อุตสาหกรรมผลิตยาสูบ
(Tobacco products)
- - 93381010
สิ่งทอ
(Textiles)
1,020849295255272564307308
เครื่องนุ่งห่ม
(Wearing apparel)
- - 255711711330557528
เครื่องหนังและรองเท้า
(Leather products and footwear)
220248365397432328554398
ไม้ และผลิตภัณฑ์จากไม้ รวมฝางและวัสดุถักอื่นๆ ยกเว้นเครื่องเรือน
(Wood and wood products)
142 - 66395357363142194
เยื่อกระดาษ กระดาษและผลิตภัณฑ์
(Paper and paper products)
781012002052102821,301769
การพิมพ์
(Printing)
- - 62101102205495136
ผลิตภัณฑ์จากการกลั่นน้ำมันปิโตรเลียม
(Refined petroleum products)
3143613335265417284264,445
สารเคมีและเคมีภัณฑ์
(Chemicals and chemical products)
2,2582,2273,4013,2843,5363,8723,9855,736
ผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก
(Rubber and plastic products)
1,1059571,5617568081,7414,0112,038
แก้วและเซรามิค และแร่อโลหะ
(Other non-metallic mineral products)
5225611,0501,2421,3181,8291,8032,565
การผลิตเหล็ก โลหะ และผลิตภัณฑ์
(Basic metals and fabricated metal products)
7137314459599907422,187797
เครื่องจักรและอุปกรณ์
(Machinery and equipment)
7947531,2221,3171,3892,3443,7211,975
เครื่องใช้ไฟฟ้า: การผลิตเครื่องจักรสำนักงาน เครื่องทำบัญชี และเครื่องคำนวณ
(Office, accounting and computing machinery)
- - 144 - - 4151,4701,981
เครื่องใช้ไฟฟ้า
(Electrical machinery and apparatus)
3192461,0419931,5317471,4151,429
เครื่องมือทางวิทยุ โทรทัศน์ และการสื่อสาร
(Radio, television and communication equipment and apparatus)
1781893441,2011,3481,2199801,014
เครื่องมือเฉพาะด้าน (เครื่องมือแพทย์, เครื่องวัด)
(Medical, precision and optical instruments, watches and clocks)
335092979722545129
ยานยนต์
(Motor vehicles)
9759221,0801,0481,0488932,2905,404
ชิ้นส่วนและอุปกรณ์ขนส่ง
(Other transport equipment)
- - 471233233327268714
เฟอร์นิเจอร์
(Furniture)
3493115322842751,2292,8152,619
เกษตรกรรม
(Agriculture)
- - - - - 769203623
อุตสาหกรรมรีไซเคิล การไฟฟ้า แก๊ส และการประปา
(Recycling, electricity, gas and water supply)
13 - 4583626750337613
การให้บริการ
(Service)
4053034,0804,0534,0419,29512,35213,282
การก่อสร้าง
(Construction services)
- - 1,0024546212124113
บริการโรงแรมและภัตตาคาร
(Hotel and restaurant services)
- - 1489292571348722
การขนส่งทางบก
(Land transport services)
- - 45232352829
การขนส่งทางน้ำ
(Water transport services)
- - 147 - - - 10627
การขนส่งทางอากาศ
(Air transport services)
- - - - - - 199
บริการขนส่งและท่องเที่ยว
(Transportation and tourism services)
- - 3315115173452868
ไปรษณีย์และโทรคมนาคม
(Post and telecommunication services)
28*21985757274341,374
บริการการเงินและประกันภัย
(Financial and insurance services)
- - 299172729498874,106
อสังหาริมทรัพย์
(Real estate services)
- - 291,3671,326147301947
บริการทางธุรกิจอื่นๆ
( other business services)
3281801451,2061,2502,6563,7811,585
บริการคอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์
(Computer and related activities)
- - 6051051051,00394638
บริการวิจัยและพัฒนา
(Research and development services)
771021,3797348031,4802,0971,761
การศึกษา
(Education services)
- - 8216161232,208587
บริการสุขภาพและอนามัย
(Health and sanitation services)
- - 617979956818975
บันเทิงและกีฬา
(Entertainment and sport services)
- - - 1488955310
บริการสุขภาพ สปา และสังคม
(Health, spa and social services)
- - 967504431
การค้าส่ง/ค้าปลีก
(Wholesale/Retail)
- - 1,4112,1032,2225,0301,7425,140
ธุรกิจค้าส่ง/ตัวแทนจำหน่าย
(Wholesale/distributor)
- - - - - 3,0431,1961,746
ห้าง สะดวกซื้อ ของชำ
(Convenience store, grocery store)
- - - - - 1,0003251,524
ธุรกิจค้าส่ง/ปลีกยานยนต์และอุปกรณ์
(Wholesale/retail, automotive and equipment)
- - - - - 9872221,870
รวม (Total)11,81811,37122,24424,06325,51339,04349,00461,956
ที่มา:Source:
1. สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ: 2547 – 2549 1. National Science and Technology Development Agency: 2004 – 2006
2. สำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ: 2551 – 25582. National Science Technology and Innovation Policy Office: 2008 – 2015
(Visited 90 times, 1 visits today)