สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T001 สัดส่วนมูลค่าการส่งออก-นำเข้าของอุตสาหกรรมแต่ละระดับเทคโนโลยี จำแนกตามจุดประสงค์การใช้งาน

ตารางที่ 5-1 สัดส่วนมูลค่าการส่งออก-นำเข้าของอุตสาหกรรมแต่ละระดับเทคโนโลยี                
2557 (2014)2558 (2015)
ประเภทอุตสาหกรรมตามระดับเทคโนโลยี
(Industry types based on levels of technology intensity)
% การส่งออก
(% of total export values)
% การนำเข้า
(% of total import values)
% การส่งออก
(% of total export values)
% การนำเข้า
(% of total import values)
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูง (High-technology industries)(ล้านบาท)อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ
สินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods)49.1152.7749.6850.17Export2557255825572558255725582557255825572558
สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)2.242.322.093.57สินค้าชั้นกลาง (Intermediate goods)660,554.71708,683.551,409,422.871,338,978.59758,355.97784,815.94422,429.93417,158.71547,697.24572,576.14
สินค้าทุน (Capital goods)17.4122.8417.8923.98สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)30,063.6629,826.75323,611.91342,240.5394,247.1797,869.941,149,519.331,158,197.0818,056.6816,146.97
สินค้าที่มีรูปแบบการใช้หลากหลาย (Mixed end-use)31.2422.0730.3422.28สินค้าทุน (Capital goods)234,216.86255,270.60776,992.16760,942.2576,857.5866,273.084,140.334,673.68197,734.99214,781.99
สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)0000สินค้าที่มีผู้ใช้หลากหลาย (Mixed end-use)420,184.36432,793.03211,909.73331,472.107,748.995,644.9681,933.3091,394.49411,196.47422,463.49
รวม100100100100สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)--783.97480.78319,372.05240,249.3469.8991.05--
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูง (Medium high-technology industries)รวม1,345,019.591,426,573.932,722,720.632,774,114.251,256,581.761,194,853.261,658,092.781,671,515.021,174,685.381,225,968.59
สินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods)51.7765.6448.2765.96
สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)11.894.0912.344.6
สินค้าทุน (Capital goods)28.5428.1927.4327.76สินค้าชั้นกลาง (Intermediate goods)49.11%49.68%51.77%48.27%60.35%65.68%25.48%24.96%46.63%46.70%
สินค้าที่มีรูปแบบการใช้หลากหลาย (Mixed end-use)7.781.9111.951.54สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)2.24%2.09%11.89%12.34%7.50%8.19%69.33%69.29%1.54%1.32%
สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)0.030.160.020.15สินค้าทุน (Capital goods)17.41%17.89%28.54%27.43%6.12%5.55%0.25%0.28%16.83%17.52%
รวม100100100100สินค้าที่มีผู้ใช้หลากหลาย (Mixed end-use)31.24%30.34%7.78%11.95%0.62%0.47%4.94%5.47%35.00%34.46%
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำ (Medium low-technology industries)สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)0.00%0.00%0.03%0.02%25.42%20.11%0.00%0.01%0.00%0.00%
สินค้าชั้นกลาง (Intermediate goods)60.3578.0865.6882.21รวม1111111111
สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)7.53.768.194.54
สินค้าทุน (Capital goods)6.127.245.556.42
สินค้าที่มีผู้ใช้หลากหลาย (Mixed end-use)0.620.310.470.31อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งสูงอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นกลางกึ่งต่ำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ำอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีสารสนเทศ
สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)25.4210.6120.116.51Import2557255825572558255725582557255825572558
รวม100100100100สินค้าชั้นกลาง (Intermediate goods)689,427.49704,566.661,424,017.261,458,575.731,331,273.091,327,913.70335,182.79334,599.61597,644.17601,788.84
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีขั้นต่ำ (Low technology industries)สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)30,269.2250,113.3088,752.69101,664.9664,156.8473,394.23292,075.27308,533.9913,412.4426,269.11
สินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods)25.4850.3424.9649สินค้าทุน (Capital goods)298,352.64336,737.95611,659.24613,732.29123,399.39103,769.287,455.987,653.2196,717.77117,881.07
สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)69.3343.8669.2945.18สินค้าที่มีผู้ใช้หลากหลาย (Mixed end-use)288,305.93312,950.2941,502.5334,001.235,229.614,983.3431,085.3531,962.66242,551.22260,033.47
สินค้าทุน (Capital goods)0.251.120.281.12สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)--3,475.093,225.02180,843.64105,115.0392.14130.16--
สินค้าที่มีรูปแบบการใช้หลากหลาย (Mixed end-use)4.944.675.474.68รวม1,306,355.271,404,368.202,169,406.802,211,199.231,704,902.561,615,175.58665,891.54682,879.62950,325.601,005,972.49
สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)00.010.010.02
รวม100100100100
อุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศ (Information Communication Technology manufactures)สินค้าชั้นกลาง (Intermediate goods)52.77%50.17%65.64%65.96%78.08%82.21%50.34%49.00%62.89%59.82%
สินค้าขั้นกลาง (Intermediate goods)46.6362.8946.759.82สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)2.32%3.57%4.09%4.60%3.76%4.54%43.86%45.18%1.41%2.61%
สินค้าเพื่อบริโภคในครัวเรือน (Household consumption)1.541.411.322.61สินค้าทุน (Capital goods)22.84%23.98%28.19%27.76%7.24%6.42%1.12%1.12%10.18%11.72%
สินค้าทุน (Capital goods)16.8310.1817.5211.72สินค้าที่มีผู้ใช้หลากหลาย (Mixed end-use)22.07%22.28%1.91%1.54%0.31%0.31%4.67%4.68%25.52%25.85%
สินค้าที่มีรูปแบบการใช้หลากหลาย (Mixed end-use)3525.5234.4625.85สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)0.00%0.00%0.16%0.15%10.61%6.51%0.01%0.02%0.00%0.00%
สินค้าเบ็ดเตล็ด (Miscellaneous)0000รวม1111111111
รวม100100100100
อัตราแลกเปลี่ยน ณ. 07/06/255935.292 Baht/US Dollar
(Visited 362 times, 1 visits today)