สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T002 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2546-2559

ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับการยจ่าย ปี 2544-2554         
ตารางที่ 5-2 ดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี จำแนกตามประเภท: รายรับรายจ่าย ปี 2546-2559
Table 5-2 Technology balance of payments : divided by types of payments and receipts in Y2002-2016
หน่วย: ล้านบาท
unit: million baht
ปี
(Year)
รายจ่าย (payments)รายรับ (receipts)ดุลการชำระเงิน (balance of payment)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวมรายจ่าย
(total payments)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวมรายรับ
(total receipts)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต
(royalty and license fees)
ค่าธรรมเนียมความรู้เทคนิค
(consulting and technical fees)
รวม
(total)
2546 (2003)52,73495,048147,78231332,24732,560-52,421-62,801-115,222
2547 (2004)62,62839,665102,29351415,55716,071-62,114-24,108-86,222
2548 (2005)67,16860,756127,92468129,17629,857-66,487-31,580-98,067
2549 (2006)77,69572,560150,2551,75638,73840,494-75,939-33,822-109,761
2550 (2007)79,05099,444178,4941,87243,94045,812-77,178-55,504-132,682
2551 (2008)85,146123,752208,8983,36557,43860,803-81,781-66,314-148,095
2552 (2009)77,234121,305198,5395,02257,94762,969-72,212-63,358-135,570
2553 (2010)97,702123,777221,4794,83857,45362,291-92,864-66,324-159,188
2554 (2011)95,072141,308236,3805,41069,19274,602-89,662-72,116-161,778
2555 (2012)112,239151,917264,1567,48779,08486,571-104,752-72,833-177,585
2556 (2013)140,688173,383314,0716,83495,861102,695-133,854-77,522-211,376
2557 (2014)128,969206,156335,1256,894121,237128,132-122,075-84,918-206,993
2558 (2015)140,559227,889368,4482,874145,262148,136-137,686-82,627-220,312
2559 (2016)138,121214,474352,5952,441155,186157,626-135,680-59,289-194,968
ที่มา: ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
1,000,000
(Visited 161 times, 1 visits today)