สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T003 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2559

ตารางที่ 5-3 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2559   
Table 5-3 Receipts and payments of royalty and license fees1/, divided by country 2016
หน่วย : ล้านบาท
unit : million baht
ประเทศ (country)รายรับ (receipts)ประเทศ (country)รายจ่าย (payments)
US UNITED STATES464.21JP JAPAN82,409.66
HK HONG KONG310.07US UNITED STATES17,551.30
ID INDONESIA239.38SG SINGAPORE9,207.28
CN CHINA184.22GB UNITED KINGDOM8,692.90
MY MALAYSIA152.99CH SWITZERLAND3,719.31
SG SINGAPORE132.69HK HONG KONG3,350.51
GB UNITED KINGDOM129.22DE GERMANY2,605.51
IN INDIA113.29NL NETHERLANDS2,559.87
JP JAPAN98.06KR KOREA, REPUBLIC OF1,545.87
LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC96.43TW TAIWAN852.26
PH PHILIPPINES75.05FR FRANCE828.47
KH CAMBODIA59.29MY MALAYSIA774.62
VN VIET NAM52.71AU AUSTRALIA495.23
AU AUSTRALIA51.72LU LUXEMBOURG363.11
FR FRANCE48.69CN CHINA328.18
Others232.66Others2,836.47
Total2,440.67Total138,120.54
สัดส่วนร้อยละ (%Share)
ญี่ปุ่น (Japan)2.11%
สหรัฐอเมริกา (United States)2.00%
สิงคโปร์ (Singapore)1.30%
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)1.18%
สหราชอาณาจักร (United Kingdom)0.95%
ฮ่องกง (Hong Kong)2.25%
เกาหลีใต้ (South Korea)0.02%
เยอรมนี (Germany)0.68%
ออสเตรเลีย (Australia)0.97%
อินโดนีเซีย (Indonesia)0.54%
จีน (China)0.39%
อินเดีย (India)0.33%
เวียดนาม (Vietnam)0.55%
อาเซียน (Asean)82.36%
อื่นๆ (Others)6.75%
รวม (Total)100.00%
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ รวมค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มิได้จัดไว้ในประเภทอื่น
Remark: 1/ comprising any changes for the use of intellectual property ; royalty fees, trademark, patent, copyright, technique and design.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 57 times, 1 visits today)