สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T003 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำแนกตามประเทศ ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-3 รายรับและรายจ่ายค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2560
Table 5-3 Receipts and payments of royalty and license fees, 1/ divided by country 2017
หน่วย : ล้านบาท
unit : million baht
ประเทศ
(country)
รายรับ
(receipts)
ประเทศ
(country)
รายจ่าย
(payments)
UNITED STATES 1,396 JAPAN 91,203
UNITED KINGDOM 384 UNITED STATES 11,669
HONG KONG 299 SINGAPORE 11,262
SINGAPORE 235 SWITZERLAND 6,764
INDONESIA 206 UNITED KINGDOM 4,905
MALAYSIA 203 HONG KONG 4,319
VIET NAM 190 GERMANY 2,535
JAPAN 146 NETHERLANDS 1,933
INDIA 124 KOREA, REPUBLIC OF 1,310
LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC 105 FRANCE 983
OTHERS 648 OTHERS 5,856
Total 3,935 Total 142,740
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วยค่าธรรมเนียมการใช้ทรัพย์สินทางปัญญาต่างๆ เครื่องหมายการค้า เทคนิคและการออกแบบ รวมค่าบริการทรัพย์สินทางปัญญา ที่มิได้จัดไว้ในประเภทอื่น
Remark: 1/ comprising any changes for the use of intellectual property ; royalty fees, trademark, patent, copyright, technique and design.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 22 times, 1 visits today)