สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T004 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค 1/ จำแนกตามประเทศ

ตารางที่ 5-4 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค 1/ จำแนกตามประเทศ   
Table 5-4 Receipts and payments of consulting and technical fees1/ , divided by country
หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million baht
ประเทศ (Country)รายรับ (Receipts)ประเทศ (Country)รายจ่าย (Payments)
US UNITED STATES41,795.85SG SINGAPORE38,526.03
JP JAPAN18,440.79JP JAPAN35,605.43
SG SINGAPORE16,599.11US UNITED STATES34,316.10
GB UNITED KINGDOM13,741.82HK HONG KONG16,873.40
HK HONG KONG10,048.43GB UNITED KINGDOM13,588.25
MY MALAYSIA6,659.05DE GERMANY12,610.58
DE GERMANY5,892.51KR KOREA, REPUBLIC OF7,273.85
AU AUSTRALIA3,550.54MY MALAYSIA6,360.93
CN CHINA3,132.47CN CHINA5,928.51
SE SWEDEN2,612.43NL NETHERLANDS3,907.34
VN VIET NAM2,280.75QA QATAR3,321.55
KR KOREA, REPUBLIC OF2,222.00CH SWITZERLAND3,309.82
LA LAO PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC2,143.90SE SWEDEN3,222.93
IE IRELAND2,027.20FR FRANCE2,828.95
NL NETHERLANDS1,919.82AU AUSTRALIA2,585.13
OTHER22,118.83OTHER24,215.22
TOTAL155,186TOTAL214,474.01
สัดส่วนร้อยละ (%Share)
ญี่ปุ่น (Japan)20.30%16.80%
สหรัฐอเมริกา (United States)17.40%11.90%
สิงคโปร์ (Singapore)10.90%26.10%
สหราชอาณาจักร (United Kingdom)9.60%0.60%
ฮ่องกง (Hong Kong)4.70%8.80%
เยอรมนี (Germany)4.70%2.00%
เนเธอร์แลนด์ (Netherlands)2.10%2.30%
ออสเตรเลีย (Australia)2.40%2.70%
เกาหลีใต้ (South Korea)0.70%14.10%
มาเลเซีย (Malaysia)2.80%2.30%
จีน (China)1.60%1.80%
อินเดีย (India)1.20%0.50%
เวียดนาม (Vietnam)2.00%-1.10%
อาเซียน (Asean)19.50%29.10%
อื่นๆ (Others)15.80%9.40%
รวม (Total)100.00%100.00%
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ
ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น
Remark: 1/ Comprising fees for consultancy, professional and director, technical assistant, academic knowledge,
assistance for installation of machinery and electricity system in factory, management services and technological processes etc.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 55 times, 1 visits today)