สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T004 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค จำแนกตามประเทศ ปี 2560

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-4 รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค 1/ จำแนกตามประเทศ ปี 2560
Table 5-4 Receipts and payments of consulting and technical fees, 1/ divided by country 2017
หน่วย : ล้านบาท
Unit: Million baht
ประเทศ
(Country)
รายรับ
(Receipts)
ประเทศ
(Country)
รายจ่าย
(Payments)
UNITED STATES 31,186 SINGAPORE45,331
JAPAN 19,770 JAPAN33,883
SINGAPORE 16,382 UNITED STATES30,006
UNITED KINGDOM 15,514 GERMANY16,502
HONG KONG 7,837 HONG KONG15,694
MALAYSIA 6,700 UNITED KINGDOM12,224
GERMANY 5,887 NETHERLANDS6,333
CHINA 4,279 MALAYSIA6,288
IRELAND 2,785 CHINA5,595
SWITZERLAND 2,402 KOREA, REPUBLIC OF5,417
OTHERS 34,736 OTHERS45,085
TOTAL 147,478 TOTAL222,357
หมายเหตุ: 1/ ประกอบด้วย ค่าที่ปรึกษา ค่าตอบแทนผู้เชี่ยวชาญและกรรมการบริษัท ค่าความช่วยเหลือทางเทคนิค ค่าความรู้วิชาการ ค่าบริการช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและดำเนินการทางเทคโนโลยี เป็นต้น
Remark: 1/ Comprising fees for consultancy, professional and director, technical assistant, academic knowledge, assistance for installation of machinery and electricity system in factory, management services and technological processes etc.
ที่มา : ธนาคารแห่งประเทศไทย
Source: Bank of Thailand
(Visited 73 times, 1 visits today)