สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T005 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด)

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 5-5 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด)
Table 5-5 Payment & receipt of royalty & license fees and consulting & technical fees (top 15 sectors)
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต 2560 (royalty and license fees 2017)
รายจ่าย (payment)รายรับ (receipt)
รวมรายจ่าย (total payment) 142,740 รวมรายรับ (total receipt) 3,935
การผลิตยานยนต์ 21,045 กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 778
การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม สำหรับยานยนต์ 17,174 การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 500
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 13,066 กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับภาพยนตร์ วีดิทัศน์และรายการโทรทัศน์ 439
การผลิตเครื่องจักรที่ใช้งานทั่วไป 8,792 การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 384
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 7,521 กิจกรรมการบันทึกเสียงลงบนสื่อและการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี 114
การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 7,006 การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่น ๆ 93
การขายส่งสินค้าในครัวเรือน 4,139 การผลิตอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และแผ่นวงจร 86
การผลิตผลิตภัณฑ์ยาง 3,884 กิจกรรมทางด้านความบันเทิงและนันทนาการอื่น ๆ 72
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น 2,814 กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 59
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 2,802 การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี ที่จำแนกประเภทไม่ได้ 54
การโทรคมนาคม ที่จำแนกประเภทไม่ได้ 2,690 การขายส่ง โดยได้รับค่าตอบแทนหรือตามสัญญาจ้าง 50
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ 2,658 การขายปลีกอาหาร เครื่องดื่มและยาสูบในร้านค้าเฉพาะ 49
การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 2,312 กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 47
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าเฉพาะ 2,098 การผลิตผลิตภัณฑ์อาหารอื่น ๆ 47
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชนิดอื่น ๆ 2,079 กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 42
อื่นๆ 42,663 อื่นๆ 1,121
ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค 2560 (consulting and technical fees 2017)
รายจ่าย (payment)รายรับ (receipt)
รวมรายจ่าย (total payment)222,358รวมรายรับ (total receipt) 147,478
การผลิตน้ำมันดิบ 19,123กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง 7,455
กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง15,928กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น 6,809
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการกลั่นปิโตรเลียม9,470กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ 5,699
การผลิตชิ้นส่วน และอุปกรณ์เสริม สำหรับยานยนต์7,954การทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค 4,347
การผลิตผลิตภัณฑ์เคมีชนิดอื่น ๆ7,941กิจกรรมทางกฎหมาย 3,713
การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ7,539กิจกรรมการจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง 3,525
การขายส่งสินค้าในครัวเรือน5,499กิจกรรมการบริหารและสนับสนุนสำนักงาน 3,399
กิจกรรมการบริการเพื่อสนับสนุนธุรกิจ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น4,962กิจกรรมขององค์กรสมาชิกธุรกิจ องค์กรสมาชิกนายจ้างและองค์กรสมาชิกผู้ประกอบวิชาชีพ 2,790
กิจกรรมการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ4,880การขายส่งเครื่องจักร อุปกรณ์ และเครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ๆ 2,786
กิจกรรมสนับสนุนการขนส่ง4,489การขนส่งทางระบบท่อลำเลียง 2,756
การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่น ๆ4,400การก่อสร้างอาคาร 2,256
กิจกรรมงานสถาปัตยกรรมและวิศวกรรมและการให้คำปรึกษาทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้อง4,108การขนส่งผู้โดยสารทางอากาศ 2,154
การผลิต การส่งและการจ่ายกระแสไฟฟ้า4,084การขายส่งสินค้าเฉพาะทางอื่น ๆ 2,128
การผลิตเคมีภัณฑ์ขั้นมูลฐาน ปุ๋ยเคมีและสารประกอบไนโตรเจน พลาสติกและยางสังเคราะห์ขั้นต้น3,936การวิจัยและพัฒนาเชิงทดลองด้านวิทยาศาสตร์ธรรมชาติและวิศวกรรม 2,047
การขายปลีกสินค้าอื่น ๆ ในร้านค้าเฉพาะ3,391กิจกรรมที่ช่วยเสริมกิจกรรมการบริการทางการเงิน (ยกเว้น การประกันภัยและกองทุนบำเหน็จบำนาญ) 1,731
อื่น ๆ 114,654อื่น ๆ 93,881
ที่มา : ฐานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
Source : Database from Bank of Thailand, calculated by STI.
(Visited 32 times, 1 visits today)