สถิติดุลการชำระเงินทางเทคโนโลยี

TB-T005 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด)

ตารางที่ 5-5 รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด)
   
Table 5-5 Payment & receipt of royalty & license fees and consulting & technical fees (top 15 sectors)0.0156820410.440117786
หน่วย : ล้านบาท
Unit : Million Baht
รายจ่าย (payment)2559 (2016)รายรับ (receipt)2559 (2016)
ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (royalty and license fees)ค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต (royalty and license fees)
รวมรายจ่าย (total payment)138,121รวมรายรับ (total receipt)2,441
การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง35,812กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค599
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค14,173การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)344
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)9,442การผลิตภาพยนตร์ วีดิทัศน์ และรายการโทรทัศน์ การบันทึกเสียงลงบนสื่อ และการจัดพิมพ์จำหน่ายหรือเผยแพร่ดนตรี225
การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น8,536การผลิตกระดาษและผลิตภัณฑ์กระดาษ94
การผลิตผลิตภัณฑ์ยางและพลาสติก5,885การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม78
การผลิตผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ และอุปกรณ์ที่ใช้ในทางทัศนศาสตร์5,734การโฆษณาและการวิจัยตลาด72
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)5,728การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง58
การผลิตอุปกรณ์ขนส่งอื่นๆ5,608กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ56
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี5,480การบริการอาหารและเครื่องดื่ม49
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร4,842การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์43
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า4,194กิจกรรมทางวิชาชีพ วิทยาศาสตร์ และเทคนิคอื่นๆ29
การผลิตผลิตภัณฑ์ที่ทำจากโลหะประดิษฐ์ (ยกเว้นเครื่องจักรและอุปกรณ์)2,166การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)29
การขายส่งและการขายปลีก การซ่อมยานยนต์และจักรยานยนต์2,101กิจกรรมอสังหาริมทรัพย์27
การบริการอาหารและเครื่องดื่ม2,055การโทรคมนาคม22
การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง1,562กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี21
ไม่ระบุ24,802ไม่ระบุ697
ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (consulting and technical fees)ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (consulting and technical fees)
รวมรายจ่าย (total payment)214,474รวมรายรับ (total receipt)155,186
การขุดเจาะปิโตรเลียมดิบและก๊าซธรรมชาติ30,812กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค20,065
การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)21,640การขายส่ง (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)9,421
การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง12,100การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ8,156
กิจกรรมด้านสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม รวมถึงการทดสอบและการวิเคราะห์ทางเทคนิค11,963กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ6,546
การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง8,882กิจกรรมทางกฎหมายและการบัญชี4,778
การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม8,491กิจกรรมองค์การสมาชิก3,770
การขายปลีก (ยกเว้นยานยนต์และจักรยานยนต์)6,786การจัดทำโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การให้คำปรึกษาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ และกิจกรรมที่เกี่ยวข้อง3,089
การผลิตเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์เคมี5,962การขนส่งทางบกและการขนส่งทางท่อลำเลียง3,077
กิจกรรมของสำนักงานใหญ่และการบริการให้คำปรึกษาด้านการบริหารจัดการ5,440การผลิตถ่านโค้กและผลิตภัณฑ์จากการกลั่นปิโตรเลียม2,451
การขนส่งทางอากาศ5,326การผลิตเครื่องจักรและเครื่องมือ ซึ่งมิได้จัดประเภทไว้ในที่อื่น2,334
การผลิตอุปกรณ์ไฟฟ้า5,119การวิจัยและพัฒนาเชิงวิทยาศาสตร์2,325
กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง4,885กิจกรรมคลังสินค้าและกิจกรรมที่สนับสนุนการขนส่ง1,880
ไฟฟ้า ก๊าซ ไอน้ำ และระบบปรับอากาศ4,675การก่อสร้างอาคาร1,517
การบริการด้านการบริหารและสนับสนุนการดำเนินงานของสำนักงาน และกิจกรรมอื่นๆ ที่สนับสนุนทางธุรกิจ4,557การขนส่งทางอากาศ1,474
การผลิตผลิตภัณฑ์อาหาร4,514การผลิตยานยนต์ รถพ่วง และรถกึ่งพ่วง1,454
อื่น ๆ73,322อื่น ๆ82,849
ที่มา : ฐานข้อมูลจากธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
Source : Database from Bank of Thailand, calculated by STI.
(Visited 77 times, 1 visits today)