คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง BG-T006
ชื่อตาราง สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกิจกรรม วทน.
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกิจกรรม วทน. มีการจำแนกภาคและจังหวัด ตามกรอบการจัดกลุ่มภาคและจังหวัดตามข้อมูลผลิตภัณฑ์ภาคและจังหวัด (GRP) โดยสำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ดังนี้
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สวทน.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 92 times, 1 visits today)