คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง BG-T010
ชื่อตาราง สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม และกลยุทธ วทน.
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และประเภทกิจกรรม วทน. หมายถึงงบประมาณด้าน วทน. ประกอบด้วยกิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and Experimental development: R&D) การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training at broadly the third level: STET) การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological services: STS) และ กิจกรรมนวัตกรรม (Innovation) สำหรับยุทธศาสตร์ตามแผนและนโยบาย วทน. ประกอบไปด้วย
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สวทน.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 28 times, 1 visits today)