คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง BG-T012
ชื่อตาราง สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามพื้นที่ และกลยุทธ วทน.
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามกลยุทธ วทน. และพื้นที่ ยุทธศาสตร์ตามแผนและนโยบาย วทน. ประกอบไปด้วย
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สวทน.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 37 times, 1 visits today)