คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T007
ชื่อตาราง อันดับความสามารถของปัจจัยย่อยด้านความพร้อมทางเทคโนโลยีและด้านนวัตกรรมของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2555 – 2556 ถึงปี 2559-2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก World Economic Forum โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 140 ประเทศ ในปี 2558-2559 ตารางแสดงความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยใน 3 ปัจจัยหลักและ 12 ปัจจัยย่อย และแสดงขีดความสามารถของประเทศในปัจจัยที่เกี่ยวข้องโดยตรงทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อันได้แก่ ปัจจัยย่อยความพร้อมด้านเทคโนโลยี และปัจจัยย่อยด้านนวัตกรรม รวมถึงประเทศที่ได้อันดับหนึ่งในปัจจัยนั้นๆ
แหล่งที่มาของข้อมูล World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2011-2012 to 2015-2016
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 32 times, 1 visits today)