คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T013
ชื่อตาราง อันดับของประเทศไทยใน Networked Readiness Index ปี 2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มีนาคม
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ดัชนี NRI เป็นส่วนหนึ่งของ The Global Information Technology Report (GITR) จัดทำโดย WEF เพื่อจัดอันดับความพร้อมและความสามารถในการใช้และได้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศต่างๆ โดยปี 2558 เป็นการจัดอันดับ 143 ประเทศทั่วโลก และมีการปรับปรุงปัจจัยย่อยด้านต่างๆ ทำให้ปัจจัยที่ใช้ในการพิจารณาจัดอันดับ NRI 2015 ประกอบด้วย 4 กลุ่มได้แก่ ปัจจัยด้านสภาพแวดล้อม ปัจจัยด้านความพร้อม ปัจจัยด้านการใช้งาน และปัจจัยด้านผลกระทบ และในปัจจัยทั้ง 4 กลุ่มนี้ยังประกอบไปด้วย 10 ปัจจัยย่อย ซึ่งมีเกณฑ์ในการพิจารณาทั้งหมด 53 เกณฑ์ แบ่งเป็นเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลทางสถิติ (Hard data) 27 เกณฑ์ และเกณฑ์ที่ใช้ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น (Survey data หรือ Soft data) 26 เกณฑ์
แหล่งที่มาของข้อมูล The Global Information Technology Reort 2015
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://reports.weforum.org/global-information-technology-report-2015/
การปรับปรุงข้อมูล กุมภาพันธ์
หมายเหตุ ข้อมูลจากการสำรวจความเห็น
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 129 times, 1 visits today)