คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง IT-T015
ชื่อตาราง ตัวชี้วัดทักษะด้าน ICT ภายใต้ดัชนีการพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของประเทศในกลุ่มอาเซียนบวก 6
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ มิถุนายน
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ดัชนีย่อยทักษะ (Skills sub-index) เป็นการวัดความสามารถหรือทักษะด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้น้ำหนักร้อยละ 20 ของคะแนนทั้งหมด ประกอบด้วยตัวชี้วัดซึ่งเป็นตัวแปรแทนในการวัดความสามารถหรือทักษะด้าน ICT จำนวน 3 ตัว (ให้น้ำหนักแต่ละตัวเท่ากัน) ได้แก่
1) อัตราการรู้หนังสือของผู้ใหญ่
2) อัตราการเข้าเรียนในระดับมัธยมศึกษา
3) อัตราการเข้าเรียนในระดับอุดมศึกษา
แหล่งที่มาของข้อมูล รายงาน Measuring the Information Society 2014 ของสหภาพโทรคมนาคมระหว่างประเทศ และสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำหรับข้อมูลประเทศไทย)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ http://www.itu.int/en/ITU-D/Statistics/Pages/publications/mis2014.aspx
การปรับปรุงข้อมูล พฤษภาคม
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 63 times, 1 visits today)