คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง LF-T010
ชื่อตาราง จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาระดับสูงกว่าปริญญาตรีในสายวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามกลุ่มสาขาหลัก
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การวิเคราะห์สถานการณ์ด้านการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทย จะพิจารณาจำนวนผู้สำเร็จการศึกษา ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก จำแนกตามสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย เกษตรกรรม วิทยาศาสตร์(รวมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร) วิศวกรรมศาสตร์ สุขภาพและสวัสดิการ
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ. : ข้อมูล 15 มิถุนายน 2558) สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา(สอศ. : ข้อมูล ณ 25 พฤษภาคม 2558) และ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา(สกศ. : ข้อมูล ณ 19 พฤษภาคม 2559)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ stiic.sti.or.th
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 17 times, 1 visits today)