คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง TB-T004
ชื่อตาราง รายรับและรายจ่ายค่าที่ปรึกษาและค่าธรรมเนียมทางเทคนิค จำแนกตามประเทศ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เดือนมกราคม ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ ค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (Consulting and technical service fee) ได้แก่

ค่าตอบแทนที่ปรึกษาผู้เชี่ยวชาญและค่ากรรมการบริษัท ค่าให้บริการความรู้ทางวิชาการ และค่าให้บริการความช่วยเหลือทางเทคนิค อาทิเช่น ค่าให้บริการความช่วยเหลือในการติดตั้งเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าในโรงงาน ค่าบริการทางการจัดการและค่าดำเนินการทางเทคโนโลยี

แหล่งที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้น 28 มกราคม 2559
หมายเหตุ  
(Visited 42 times, 1 visits today)