คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง TB-T005
ชื่อตาราง รายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค (15 สาขาอุตสาหกรรมสูงสุด)
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ เดือนมกราคม ของทุกปี
หลักวีธีทางสถิติ รวมมูลค่ารายจ่ายและรายรับค่ารอยัลตี้และค่าธรรมเนียมใบอนุญาต และค่าที่ปรึกษาและการให้บริการทางเทคนิค โดยจัดประเภทอุตสาหกรรมตามกิจกรรมทางเศรษฐกิจ ISIC-Rev.4
แหล่งที่มาของข้อมูล ธนาคารแห่งประเทศไทย คำนวณโดย สวทน
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้น 28 มกราคม 2559
หมายเหตุ
(Visited 55 times, 1 visits today)