ข่าวสาร

แผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก ในภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการอุตสาหกรรม ของประเทศไทย 12 สาขาเทคโนโลยี

แผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจก

ในภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย

 

จากถ้อยแถลงของนายกรัฐมนตรีไทย พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558 ในการประชุมรัฐภาคีอนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สมัยที่ 21 มีสาระสำคัญ คือ การแสดงเจตนารมณ์ของประเทศไทยที่จะมีส่วนร่วมผลักดันให้การเจรจาความตกลงด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศฉบับใหม่บรรลุผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมและยั่งยืน โดยคำนึงถึงการพัฒนาอุตสาหกรรมสีเขียวเพื่อส่งเสริมรายได้และลดผลกระทบจากการปล่อยก๊าซเรือนกระจกไปพร้อมกัน รวมทั้งเรียกร้องให้ทุกประเทศร่วมมือกันทั้งในด้านเงินทุน การวิจัย การพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี การสร้างความตระหนักรู้กับประชาชนในการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน โดยประเทศไทยได้จัดทำแผนปฏิบัติการเพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกร้อยละ 20-25 จากกรณีปกติ ภายในปี ค.ศ. 2030

คณะรัฐมนตรีมีมติมอบหมายให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานภายในประเทศ ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) ในฐานะ National Designated Entity (NDE) ของประเทศไทยได้รับมอบหมายให้จัดทำฐานข้อมูลด้านเทคโนโลยีและแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้อง (Climate Technology database and roadmap) เพื่อนำไปเป็นกรอบในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมสำหรับประเทศ รวมถึงเป็นกรอบในการหารือความร่วมมือระหว่างประเทศในการพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี

สวทน. ร่วมกับศูนย์บริการวิชาการแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินการจัดทำฐานข้อมูลและแผนที่นำทางด้านเทคโนโลยีการลดก๊าซเรือนกระจกในภาคพลังงาน ภาคของเสีย และภาคกระบวนการอุตสาหกรรมของประเทศไทย โดยมีรายละเอียดแผนที่นำทางฯ 12 สาขาเทคโนโลยี ดังนี้

 

 1. สาขา 1A1 Public Electricity and Heat Production ในกลุ่ม Management, Energy Efficiency, Fuel switching และ Heat & Power recover ดาน์วโหลดได้ที่ 1A1a ElePro (P1)
 2. สาขา 1A1 Public Electricity and Heat Production ในกลุ่ม Renewable energy  ดาน์วโหลดได้ที่ 1A1a ElePro (P2)
 3. สาขา 1A3b Road Transport ในกลุ่ม Management และ Energy efficiency  ดาน์วโหลดได้ที่ 1A3b RoadTran (P1)
 4. สาขา 1A3b Road Transport ในกลุ่ม Fuel switching  ดาน์วโหลดได้ที่ 1A3b RoadTran (P2)
 5. สาขา 1A3b Road Transport ในกลุ่ม Renewable energy ดาน์วโหลดได้ที่  1A3b RoadTran (P3)
 6. สาขา 1A2 Manufacturing Industries and Construction  ดาน์วโหลดได้ที่ 1A2 ManFac
 7. สาขา 1A4 Other ในกลุ่ม Management และ Energy Efficiency ดาน์วโหลดได้ที่ 1A4 Others (P1)
 8. สาขา 1A4 Other ในกลุ่ม Renewable energy ดาน์วโหลดได้ที่ 1A4 Others (P2)
 9. สาขา 2A1 Cement Production ดาน์วโหลดได้ที่  2A1 Cement
 10. สาขา 1B2 Oil and Natural gas ดาน์วโหลดได้ที่ 1B2 Oil and NG
 11. สาขา 6A1 Solid Waste Disposal on Land ดาน์วโหลดได้ที่ 6A1 Solid waste
 12. สาขา 6B Waste Water Handling  ดาน์วโหลดได้ที่  6B Waste water

 

(Visited 1,570 times, 1 visits today)