สถิติเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

IT-T003 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 – 2561

การใช้งานไฟล์ CSV ด้วย Microsoft Excel

ตารางที่ 8-3 แนวโน้มการใช้โทรศัพท์พื้นฐาน โทรศัพท์เคลื่อนที่ และอินเทอร์เน็ตในประเทศไทย ปี 2553 - 2561
Table 8-3 Trends of fixed line telephone mobile telephone and Internet use in Thailand, 2010 - 2018
ปี
(Years)
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ที่ใช้อินเทอร์เน็ต: ล้านคน
จำนวนประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป
ที่ใช้อินเทอร์เน็ตต่อประชากร 100 คน
จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่: ล้านคน
จำนวนผู้ใช้โทรศัพท์
เคลื่อนที่ต่อประชากร 100 คน
จำนวนเลขหมาย
โทรศัพท์พื้นฐาน
ที่เปิดใช้: ล้านเลขหมาย
สัดส่วนการเข้าถึง (การใช้)
บริการโทรศัพท์ประจำที่
ต่อจำนวนประชากร (ร้อยละ)
(Number of population 6 years
of age and over using Internet : million)
(1)
(Number of population 6 years
of age and over using Internet per 100 inhabitants)
(1)
(Mobile users: millions)
(1)
(Mobile users per 100 inhabitants) (1)(Fixed line subscriptions: millions)
(2)
(Fixed Line Penetration
per Population %)
(2)
2553 (2010)13.822.438.261.86.910.3
2554 (2011)14.823.741.466.46.69.9
2555 (2012)16.626.544.170.26.39.6
2556 (2013)18.328.946.473.369.1
2557 (2014)21.734.948.177.25.68.5
2558 (2015)24.639.349.679.35.37.9
2559 (2016)29.847.551.181.44.87.0
2560 (2017)33.452.955.688.23.65.4
2561 (2018)36.056.856.789.63.034.5
ที่มา: 1. สำนักงานสถิติแห่งชาติ, สรุปผลที่สำคัญ สำรวจการมีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในครัวเรือน พ.ศ. 2561 (* สำรวจจากประชากรอายุ 6 ปีขึ้นไป)
2. สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.)
Source: 1. National Statistical Office, ICT household survey report 2018 (* the survey covering population 6 years of age and over)
2. Office of the National Broadcasting and Telecommunications Commission
(Visited 3,367 times, 1 visits today)