คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T001
ชื่อตาราง จำนวนครั้งของบทความที่ได้รับการอ้างอิงต่อจำนวนบทความด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีทั้งหมดในวารสารวิชาการภายในประเทศ ปี 2547 – 2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในวารสารวิชาการภายในประเทศอยู่ในฐานข้อมูลของศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (Thai-Journal Citation Index : TCI) ดำเนินการโดยสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี (มจธ.) ข้อมูลแสดงถึงจำนวนบทความที่อยู่ในวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ถูกตีพิมพ์ในวารสารวิชาการภายในประเทศ จากศูนย์ TCI ; ข้อมูลจำนวนครั้งที่ถูกอ้างอิง หมายถึง การอ้างอิงที่แต่ละบทความได้รับในช่วงเวลาที่กำหนด
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ในปี 2557 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 258 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 202 times, 1 visits today)