คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T003
ชื่อตาราง จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงของวารสารวิชาการไทย (TCI) จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนครั้งของอารอ้างอิงวารสารวิชาการไทย ในฐาน TCI แสดงให้เห็นถึงการอ้างอิงวารสารวิชาการถ้าวารสารวิชาการใดมีจำนวนครั้งของการอ้างอิงสูงจะมีคุณภาพเชิงวิชาการที่สูง
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ในปี 2557 ข้อมูลจากวารสารในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีจำนวน 258 ฉบับ ในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 74 times, 1 visits today)