คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T004
ชื่อตาราง ค่าดัชนีผลกระทบของวารสารในศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย ที่ได้รับการอ้างอิงอย่างต่อเนื่อง จำแนกตามชื่อวารสาร 10 อันดับแรก ปี 2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร (Journal Impact Factor : JIF) หมายถึง จำนวนครั้งโดยเฉลี่ยที่บทความของวารสารนั้นได้รับการอ้างอิงในแต่ละปี สูตรการคำนวณค่า Journal Impact Factor ใช้ตามวิธีการของสถาบัน ISI (Institute for Scientific Information)

แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ ค่า TCI Impact Factors ประกาศวันที่ 15 ก.ค. ของทุกปี
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 89 times, 1 visits today)