คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T005
ชื่อตาราง รายชื่อวารสารวิชาการไทยที่ได้รับการอ้างอิงในฐานข้อมูล Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)  2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ฐานข้อมูล ฐานข้อมูล Web of Science – Science Citation Index Expanded ของ Thomson เป็นฐานข้อมูลในระดับนานาชาติที่ใช้ในการประเมินผลการจัดระดับคุณภาพวารสารวิชาการในประเทศ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของ สกว. เพื่อใช้เป็นเกณฑ์ในการประเมินคุณภาพผลงานวิจัยเชิงวิชาการ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในสถาบันอุดมศึกษา ดังนั้นสถาบันการศึกษาใดมีวารสารที่ได้ตีพิมพ์ในฐานนี้ ก็จะแสดงถึงระดับผลงานเชิงวิชาการที่ได้รับการยอมรับสูง
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 130 times, 1 visits today)