คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T006
ชื่อตาราง จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2551-2559
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สถิติจำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แสดงถึง ดัชนีชี้วัดกิจกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นดัชนีประเภทหนึ่งเท่านั้น วิธีที่กระทำกันทั่วไป คือการนำข้อมูลผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการไปวิเคราะห์ เพราะการมีผลงานตีพิมพ์คือการสะท้อนกิจกรรมและความสามารถทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิธีการนี้ได้รับการยอมรับว่า สามารถแสดงศักยภาพด้านวิชาการของประเทศ สถาบัน หรือ ความสามารถนักวิทยาศาสตร์แต่ละคน วิธีการหาค่าดัชนีสิ่งพิมพ์คือ การประยุกต์วิธีการทางคณิตศาสตร์และสถิติ เพื่อวัดค่าสิ่งพิมพ์สาขาวิชา และสิ่งพิมพ์ประเภทต่างๆ เช่น จำนวนประชากรต่อผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หรือแต่ละสถาบัน หรือนักวิจัยแต่ละคน จำนวนบทความที่ใช้อ้างอิง จำนวนบทความที่อ้างอิงร่วมกัน และ จำนวนสิทธิบัตรที่แต่ละประเทศยื่นขอและได้รับ
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 163 times, 1 visits today)