คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T007
ชื่อตาราง จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ จำแนกตามประเทศต่าง ๆ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อบุคลากรด้านการวิจัยและพัฒนาของประเทศ 1 คน แสดงถึง ขีดความสามารถในการผลิตผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ต่อ บุคคลากรด้านการวิจัยและพัฒนา 1 คน
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 150 times, 1 visits today)