คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T008
ชื่อตาราง บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทยสูงสุด 20 อันดับแรก ปี 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ บทความตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามประเทศที่มีผลงานตีพิมพ์ร่วมกับไทย แสดงถึง จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของไทยที่มีการเขียนร่วมกับต่างชาติ การวัดที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือของผู้เขียนระดับชาติและระดับนานาชาติ โดยใช้ข้อมูลจากหน่วยงานที่สังกัด หรือที่อยู่ของผู้แต่ง
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 153 times, 1 visits today)