คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T009
ชื่อตาราง จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และจำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงจำแนกตามหน่วยงานที่มีผลงานตีพิมพ์และได้รับการอ้างอิงสูงสุด 10 อันดับแรก ปี 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี หมายถึง เป็นการวัดเชิงปริมาณผลผลิตวรรณกรรม สิ่งตีพิมพ์ หนังสือ วารสาร บทความ รายงาน ซึ่งการวัดจำนวนผลผลิตทำให้เห็นภาพรวมของผลผลิตวรรณกรรมระดับประเทศ ระดับสถาบัน จำนวนครั้งที่ได้รับการอ้างอิงจำแนกตามหน่วยงาน หมายถึง การอ้างอิงบทความ สามารถนำมาวัดเป็นดัชนีผลกระทบการอ้างอิงของบทความนั้นๆ ทำให้เห็นถึงความมีคุณภาพของผลผลิต สามารถแสดงให้เห็นว่า บทความที่ได้รับการอ้างอิงนั้นเป็นที่ยอมรับและเป็นการให้เกียรติต่อผลงานที่ผ่านมา
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 74 times, 1 visits today)