คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง AR-T010
ชื่อตาราง จำนวนครั้งของผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับการอ้างอิงต่อบทความจำแนกตามสาขาวิชา 20 สาขาแรก ปี 2560
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ พฤษภาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ ผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำแนกตามสาขาวิชาหมายถึง จำนวนผลงานตีพิมพ์ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในฐาน Web of Science , Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED) จำแนกตามสาขาวิชาตามฐานข้อมูล
แหล่งที่มาของข้อมูล Thomson Reuters Web of Knowledge; Web of Science?, Science Citation Index Expanded (SCI-EXPANDED)
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล เมษายน ของทุกปี
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 90 times, 1 visits today)