คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง BG-T001
ชื่อตาราง สถิติการจัดสรรงบประมาณตามประเภทของงบประมาณ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ การคัดแยกฐานข้อมูลงบประมาณ วทน. จะนำเฉพาะงบรายจ่ายประเภทงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นมาเพื่อพิจารณา
โดยไม่พิจารณาในส่วนของงบที่ได้รับประจำ (Routine) ซึ่งได้แก่ งบบุคลากรและงบดำเนินงาน
โดยภายหลังจากที่ได้คัดแยกงบประมาณที่เป็นงบบุคลากรและงบดำเนินงานออก เหลือเพียงงบลงทุน
งบเงินอุดหนุน และงบรายจ่ายอื่นแล้ว ลำดับถัดมาจึงได้ดำเนินการคัดแยกงบประมาณ วทน.
ในระดับผลผลิต/โครงการ โดยจำแนกตามกลุ่มตามคำค้นก่อน จากนั้นจึงเข้าไปพิจารณาแต่ละผลผลิต/โครงการ
หรือระดับรายการอีกครั้งหนึ่ง (งบบุคลากร หมายถึง งบเงินเดือน ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว
ค่าตอบแทนพนักงานราชการ งบดำเนินงาน หมายถึง ค่าตอบแทน ค่าใช้สอย ค่าสาธารณูปโภค ค่าวัสดุ )
แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สวทน.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 271 times, 1 visits today)