คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง BG-T002
ชื่อตาราง สถิติการจัดสรรงบประมาณด้าน วทน. จำแนกตามประเภทกิจกรรม วทน. (ตามนิยาม UNESCO และ OECD)
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ กรกฎาคม ของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ สำหรับในส่วนของการจัดกลุ่มงบประมาณ วทน. ใหม่ ตามนิยามมาตรฐานสากลของ UNESCO ที่ปรับปรุงโดย สวทน. มีกรอบกิจกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม ดังนี้ กลุ่มที่ 1: กิจกรรมการวิจัยและพัฒนา (Research and Experimental development: R&D)
งานวิจัยและพัฒนา หมายถึง งานที่มีลักษณะสร้างสรรค์ ซึ่งกระทำอย่างเป็นระบบ โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อเพิ่มองค์ความรู้ โดยรวมถึงองค์ความรู้ของบุคคล วัฒนธรรม และสังคม รวมทั้งการใช้องค์ความรู้ในการประยุกต์สร้างสิ่งใหม่
กลุ่มที่ 2: การศึกษาและฝึกอบรมด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological education and training at broadly the third level: STET)
หมายถึง กิจกรรมทั้งหมดที่ครอบคลุมทั้ง 1) การศึกษาและฝึกอบรมในระดับสูงนอกระบบมหาวิทยาลัย 2) การศึกษาและฝึกอบรมระดับสูงในระบบมหาวิทยาลัยที่นำไปสู่การได้รับปริญญา และ 3) การจัดการฝึกอบรมและการเรียนรู้สำหรับนักวิทยาศาสตร์และวิศวกร
กลุ่มที่ 3: การบริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (Scientific and technological services: STS)
หมายถึง กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงวิทยาศาสตร์และการพัฒนาเชิงทดลอง ซึ่งนำไปสู่การสร้าง การเผยแพร่ และการประยุกต์ใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วย
– บริการด้านงานห้องสมุด/ศูนย์ข้อมูลด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– บริการด้านพิพิธภัณฑ์/แหล่งเรียนรู้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กิจกรรมการแปลและการตีพิมพ์งานหนังสือและวารสารด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กิจกรรมการสำรวจภูมิประเทศ ธรณีวิทยา และทรัพยากรน้ำ
– กิจกรรมการสำรวจหาปิโตรเลียมและทรัพยากรแร่
– กิจกรรมการเก็บข้อมูลสถิติด้านประชากร สังคม เศรษฐกิจและวัฒนธรรม
– กิจกรรมด้านมาตรวิทยาและการควบคุมคุณภาพ
– บริการให้คำปรึกษาทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
– กิจกรรมด้านการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา
กลุ่มที่ 4: นวัตกรรม (Innovation)
หมายถึง การใช้ประโยชน์สิ่งใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ อันประกอบด้วย
– ผลิตภัณฑ์ (สินค้า/บริการ) ใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
– กระบวนการใหม่หรือที่ได้รับการปรับปรุงอย่างมีนัยสำคัญ
– กระบวนการใหม่ทางการตลาด
– กระบวนการใหม่ในการดำเนินธุรกิจ การจัดการองค์กร หรือการสร้างความร่วมมือภายนอก


แหล่งที่มาของข้อมูล สำนักงบประมาณ, ประมวลผลโดย สวทน.
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ หนังสือดัชนีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ประจำทุกปี ; http://stiic.sti.or.th/
การปรับปรุงข้อมูล มิถุนายน ของทุกปี
หมายเหตุ

ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 720 times, 1 visits today)