คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T001
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยจากการจัดอันดับของ IMD ปี 2554 – 2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก International Institute for Management Development โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 61 ประเทศ ในปี 2016 มีเกณฑ์การพิจารณา 4 ปัจจัยหลัก อันได้แก่ สมรรถนะทางเศรษฐกิจ ประสิทธิภาพของภาครัฐ ประสิทธิภาพของภาคธุรกิจ และโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปัจจัยหลักแต่ละด้านจะประกอบด้วยปัจจัยย่อยอีก 5 ด้าน
แหล่งที่มาของข้อมูล International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2011-2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The World Competitiveness Yearbook
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 804 times, 1 visits today)