คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T002
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศ (IMD) จำแนกตามประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก ปี 2554 – 2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก International Institute for Management Development โดยเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันระหว่างประเทศภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกทั้งหมด 13 ประเทศ ในปี 2016
แหล่งที่มาของข้อมูล International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2011-2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The World Competitiveness Yearbook
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกที่ได้รับการจัดอันดับความสามารถในการแข่งขันมีทั้งหมด 13 ประเทศ
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 188 times, 1 visits today)