คำอธิบายข้อมูล

 

คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T003
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (IMD) ด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยี จำแนกตามเกณฑ์การประเมิน ปี 2554 – 2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนพฤษภาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก International Institute for Management Development โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 61 ประเทศ ในปี 2016 ตารางนี้มุ่งเน้นการพิจารณาอันดับความสามารถของประเทศไทยด้านโครงสร้างพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่อยู่ในปัจจัยหลักโครงสร้างพื้นฐาน
แหล่งที่มาของข้อมูล International Institute for Management Development, The World Competitiveness Yearbook 2011-2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The World Competitiveness Yearbook
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 2 มิถุนายน 2559
หมายเหตุ * ข้อมูลจากการสำรวจความคิดเห็น,**เกณฑ์การประเมินดังกล่าวเป็นเกณฑ์ที่เพิ่มเข้ามาในปี 2016,– = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว, ข้อมูลที่ใช้ในการจ%

(Visited 190 times, 1 visits today)