คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T005
ชื่อตาราง น้ำหนักที่กำหนดและระดับรายได้สำหรับปัจจัยต่างๆในการจัดทำ GCI ของ WEF จำแนกตามระดับการพัฒนาของประเทศ
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลที่ WEF ใช้ในการกำหนดน้ำหนักในการประเมินแต่ละปัจจัยของกลุ่มประเทศต่างๆแตกต่างกันไปตามระดับของการพัฒนา โดยจะพิจารณาจากผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศต่อประชากร (GDP per capita)
แหล่งที่มาของข้อมูล World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2017-2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559
หมายเหตุ * ในบางประเทศมีการนำปัจจัยอื่นมาใช้เป็นเกณฑ์ในการจัดอันดับการพิจารณา เช่น พิจารณาจากสัดส่วนการส่งออกสินค้าเชิงวัตถุดิบ (Mineral products) ต่อการส่งออกรวม
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 192 times, 1 visits today)