คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T006
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทย (GCI, WEF) ปี 2551 – 2552 ถึงปี 2560 – 2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนสิงหาคมของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก World Economic Forum โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 140 ประเทศ ในปี 2558-2559 มีเกณฑ์การพิจารณาความสามารถในการแข่งขัน 3 ปัจจัยหลักได้แก่ ปัจจัยพื้นฐาน ปัจจัยยกระดับประสิทธิภาพ และปัจจัยนวัตกรรมและศักยภาพทางธุรกิจ และ 2 ปัจจัยย่อยที่เกี่ยวข้องทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้แก่ ปัจจัยย่อยความพร้อมด้านเทคโนโลยี และปัจจัยย่อยนวัตกรรม
แหล่งที่มาของข้อมูล World Economic Forum, The Global Competitiveness Report 2008-2009 to 2017-2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The Global Competitiveness Report
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 4 เมษายน 2559
หมายเหตุ  
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 130 times, 1 visits today)