คำอธิบายข้อมูล
คำอธิบายข้อมูล
รหัสของตาราง CT-T008
ชื่อตาราง อันดับความสามารถในการแข่งขันของประเทศไทยด้านนวัตกรรมตามการจัดอันดับของ GII ปี 2554 – 2561
ความถี่ของข้อมูล รายปี
กำหนดเวลาเผยแพร่ ทุกเดือนกันยายนของทุกปี
ความหมาย / ความสำคัญ / ประโยชน์ เป็นข้อมูลการจัดอันดับการแข่งขันระหว่างประเทศที่ได้รับจาก Cornell University ร่วมกับ INSEAD และ WIPO โดยจัดทำในรูปแบบการเปรียบเทียบความสามารถในการแข่งขันทั้งหมด 141 ประเทศ ในปี 2558 ในการจัดอันดับความสามารถด้านนวัตกรรมของแต่ละประเทศนั้น ใช้ดัชนีย่อย 2 ตัว มาพิจารณาประกอบกัน คือ ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรมและดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรม โดยภายใต้ดัชนีทรัพยากรด้านนวัตกรรมจะมี 5 ปัจจัย อันได้แก่ สถาบัน ทุนมนุษย์และการวิจัย โครงสร้างพื้นฐาน ศักยภาพทางการตลาดและศักยภาพทางธุรกิจ ในขณะที่ภายใต้ดัชนีผลผลิตด้านนวัตกรรมจะมี 2 ปัจจัย อันได้แก่ ผลผลิตจากการพัฒนาความรู้และเทคโนโลยีและผลผลิตจากความคิดสร้างสรรค์
แหล่งที่มาของข้อมูล The Global Innovation Index 2011 – 2018
สื่อที่ใช้ในการเผยแพร่ The Global Innovation Index 2011 – 2018
การปรับปรุงข้อมูล สืบค้นวันที่ 13 พฤษภาคม 2559
หมายเหตุ — = ไม่มีการวัดเกณฑ์นี้ในปีดังกล่าว
  ศูนย์ข้อมูลและการคาดการณ์เทคโนโลยี
02-1605432
(Visited 254 times, 1 visits today)